Models of the Neu-Schwachhausen of Bremen, Germany